Сільський голова

Цукур Вячеслав Анатолійович

Сільський голова Верхньопокровської сільської ради

Контактний телефон: (06461) 2-21-60


ГЛАВА 3.  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 

СТАТТЯ  42.  ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

1.Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення радою, сільською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої обраної   особи відповідно до закону, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2.Повноваження сілького голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених цим законом.

3.Сільський голова:

1.забезпечує здійснення наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання  Конституції та Законів України, виконання актів Президента України, та відповідних органів виконавчої влади.

2.організує в межах, визначених цим законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету.

3.підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

4.вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

5.вносить на розгляд ради пропозицію про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради.

6.вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчого органу влади, апарату ради та його виконавчого комітету.

7.здійснює керівництво ради та її виконавчого комітету.

8.скликає сесії ради , вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради і головує на пленарних засіданнях ради.

9.забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально економічного та культурного розвитку.Цільових программ з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання. Рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

10.призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів , закладів , що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад.

11.скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

12.забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

13.є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових у тому числі валютних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою.

14.представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами іншими органами місцевого самоврядування, об.єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності , громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

15.звертається до суду щодо визнання  незаконними актів інших органів місцевого самоврядувння, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

16.укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань , віднесених до виключно компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

17.веде особистий прийом громадян.

18.забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернення громадян та їх об.єднань.

19.здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначених цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до включених повноважень ради, або не віднесені радою до відання їх виконавчих органів.

20.видає розпорядження в межах своїх повноважень.

4.Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5.При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним  і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед – перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органом виконавчої влади.

6.Сільський голова не рідше одног разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами, на вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський голова зобов.язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради в будь який визначений ним термін.