УКРАЇНА
Верхньопокровська сільська рада
Старобільського району
Луганської області
XXI сесія СЕСІЯ VII скликання СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 19/12/2017 року№21/08село Верхня Покровка
Про внесення змін до положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Верхньопокровської сільської ради

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Цукура Вячеслава Анатоліїовича про необхідність внесення змін до положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності Верхньопокровської сільської ради, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, Верхньопокровська сільська рада

В и р і ш и л а:

  1. Ввести змін до Положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності

Верхньопокровської сільської  ради затвердженого рішенням сесії     сільської ради № 05/90 від 07 квітня 2011 р., а саме:

 

1)  Пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:

«Бухгалтерська   служба   Верхньопокровської сільської ради  створюється як відділ бухгалтерського обліку та звітності, який є структурним підрозділом Верхньопокровської сільської ради»;

 

2) Пункт 3 розділу І викласти в наступній редакції:

«Бухгалтерська   служба   у  своїй  діяльності  керується Конституцією  та  законами  України, указами Президента України та постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами  Мінфіну,  іншими  актами законодавства, що регламентують бюджетні  відносини  і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи,   наказами   керівника   бюджетної   установи,  а  також  положенням про відділ бухгалтерського обліку та звітності.»

 

3) підпункт2 пункту7 розділу І викласти в наступній редакції:

«складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність,  а також державну статистичну,  зведену  та іншу    звітність    (декларації)    в    порядку,   встановленому законодавством»;

 

  • підпункт1 пункту 11 розділу І викласти в наступній редакції:

«представляти  сільську раду в установленому  порядку  з питань,  що  відносяться  до компетенції бухгалтерської служби,  в органах державної влади,  органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового    державного    соціального    страхування, підприємствах,  установах  та  організаціях  незалежно  від  форми власності»;

 

  • розділ І доповнити пунктом 13 такого змісту:

«Головним бухгалтером сільської ради може бути призначена особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.

 

  • розділ І доповнити пунктом 14 такого змісту:

«Головний бухгалтер:

 

1) організовує роботу з  ведення  бухгалтерського  обліку  та

забезпечує виконання завдань, покладених на бухгалтерську службу;

 

2) здійснює  керівництво  діяльністю  бухгалтерської  служби,

забезпечує   раціональний   та   ефективний   розподіл   посадових

обов’язків   між   її   працівниками   з  урахуванням  вимог  щодо

забезпечення захисту інформації та  запобігання  зловживанням  під

час ведення бухгалтерського обліку;

 

3) погоджує проекти договорів (контрактів),  у тому числі про

повну  індивідуальну  матеріальну  відповідальність,  забезпечуючи

дотримання   вимог   законодавства   щодо  цільового  використання

бюджетних коштів та збереження майна;

 

4) здійснює   у   межах   своїх   повноважень   заходи   щодо

відшкодування  винними  особами  збитків  від   нестач,   розтрат,

крадіжок;

 

5) подає керівникові бюджетної установи пропозиції щодо:

 

визначення облікової   політики,   зміни   обраної  облікової

політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної  установи

і  технології оброблення облікових даних,  у тому числі системи та

форм внутрішньогосподарського (управлінського)  обліку  та  правил

документообігу,    додаткової   системи   рахунків   і   регістрів

аналітичного  обліку,  звітності  та  контролю  за  господарськими

операціями;

 

визначення оптимальної  структури  бухгалтерської  служби  та

чисельності її працівників;

 

призначення на посаду  та  звільнення  з  посади  працівників

бухгалтерської служби;

 

вибору та  впровадження  уніфікованої автоматизованої системи

бухгалтерського обліку та  звітності  з  урахуванням  особливостей

діяльності бюджетної установи;

 

визначення джерел   погашення  кредиторської  заборгованості,

повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

 

удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

 

забезпечення бухгалтерської    служби    нормативно-правовими

актами,  довідковими  та  інформаційними  матеріалами щодо ведення

бухгалтерського обліку та складення звітності;

 

6) підписує звітність та документи, які є підставою для:

 

перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

 

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

 

приймання і видачі грошових коштів;

 

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

 

проведення інших господарських операцій;

 

7) відмовляє у прийнятті до обліку документів,  підготовлених

з   порушенням   встановлених   вимог,  а  також  документів  щодо

господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства,

та  інформує  керівника  бюджетної  установи про встановлені факти

порушення бюджетного законодавства;

 

8) здійснює контроль за:

 

відображенням у  бухгалтерському  обліку  всіх  господарських

операцій, що проводяться бюджетною установою;

 

складенням звітності;

 

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних

(нематеріальних) ресурсів;

 

дотриманням вимог   законодавства  щодо  списання  (передачі)

рухомого та нерухомого майна;

 

правильністю проведення  розрахунків  при  здійсненні  оплати

товарів,  робіт  та  послуг,  відповідністю  перерахованих  коштів

обсягам виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  послуг

згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  тому числі договорів

оренди;

 

відповідністю взятих   бюджетних   зобов’язань    відповідним

бюджетним   асигнуванням та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

 

станом погашення  та  списання  відповідно  до  законодавства

дебіторської   заборгованості;

 

додержанням вимог   законодавства    під    час    здійснення

попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за

бюджетні кошти;

 

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів

та майна, псування активів;

 

розробленням та   здійсненням   заходів  щодо  дотримання  та

підвищення  рівня   фінансово-бюджетної   дисципліни   працівників

бухгалтерської служби;

 

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних

заходів,  проведених державними органами та підрозділами бюджетної

установи,  що  уповноважені  здійснювати  контроль  за дотриманням

вимог бюджетного законодавства;

 

9) погоджує   документи,   пов’язані   з  витрачанням  фонду

заробітної  плати,  встановленням  посадових  окладів  і  надбавок

працівникам;

 

10) виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та комунальної власності.

 

Сільський голова В. А. Цукур